Algemene voorwaarden

Zakelijke opslagruimte Waddinxveen

Dock Nord.
Algemene voorwaarden

Artikel 0 - Over deze algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassingop de huurovereenkomst tussen de huurder en verhuurder beschreven op pagina 1 van dit document.

Artikel 1 - Algemeen

1.1 De verhuurder stelt opslagruimte ter beschikking aan de huurder conformde bepalingen in deze overeenkomst met als enig doel de opslag van toegestanegoederen en wanneer van toepassing in overeenstemming met het HuishoudelijkReglement.                                  

1.2. Deonderstaande items, stoffen en overige zijn verboden om op te slaan: ·        afvalstoffen, waaronder ookdierlijke en gevaarlijke afvalstoffen;·        levende dieren of aan bederfonderhevige zaken;·        asbest en/of blauwleer;·        (kunst)mest;·        gasflessen en/of accu’s;·        vuurwerk;·        auto- en/of motorwrakken;·        brandbare vloeistoffen waaronderdiesel en benzine;·        gevaarlijke stoffen ofpreparaten die volgens het Besluit verpakking en aanduiding milieugevaarlijkestoffen en·        preparaten (Stb. 1991, 534) zijningedeeld in een categorie als bedoeld in artikel 34 lid 2 van de Wet·        milieugevaarlijke stoffen (Stb.1985, 639), zoals:·        ontplofbare stoffen enpreparaten zoals spuitbussen (waaronder luchtverfrissers, haarlak, autolak,vernis en·        autoruitenontdooier); sprays en(vloeibare) gassen zoals LPG, waterstof, acetyleen, propaan en butaan alsmede·        vuurwerk;·        oxiderende stoffen en preparatenzoals waterstof- en andere peroxiden, chloriden, sterke salpeter- en·        perichloorzuren;·        (zeer licht) ontvlambare stoffenen preparaten zoals petroleum, benzine, brandalcohol of methanol, terpentijn,·        white spirit, aceton, verf,ruitenontdooier, luchtverfrisser, contact- en neopreenlijn;·        (zeer) giftige stoffen enpreparaten zoals methanol, ontvlekkers, pesticiden;·        schadelijke stoffen enpreparaten zoals reinigingsproducten, verfverdunners,houtbeschermingsproducten,·        afbijtproducten voor verf;·        bijtende stoffen en preparatenzoals ontstopper voor afvoerbuizen, ontkalker, bijtende soda, sterke zuren,·        afbijtproducten zoals oven- enwc-reinigers;·        irriterende stoffen enpreparaten;·        sensibiliserende stoffen enpreparaten;·        kankerverwekkende stoffen en preparaten;·        mutagene stoffen en preparaten;·        voor de voortplanting vergiftigestoffen en preparaten;·        milieugevaarlijke stoffen enpreparaten zoals cfk’s, pcb’s en pct’s;·        pesticiden en zware metalenzoals kwik in thermometers, cadmium en zink uit batterijen, lood en koper;·        bestrijdingsmiddelen

1.3 De huurder bevestigt de opslagruimte bezocht engeïnspecteerd te hebben en aanvaardt dat deze geschikt is voor hetovereengekomen doel en voldoet aan het verwachte veiligheids- enbeveiligingsniveau.

1.4 Daarnaast aanvaart de huurder dat de opgegeven afmetingenvan de opslagruimte een schatting zijn, waarbij afwijkingen geen recht geven opeen prijsaanpassing.

1.5 De toegangstijden van de opslagruimtes zijn dagelijks van 06:00 tot 23:00. Het is verboden om buiten deze tijden in het pand aanwezig te zijn.

1.6 De gangpaden en openbare ruimtes in het pand van Dock Nord zullen ten alle tijden schoon en vrij gehouden moeten worden. Het vervuilen of beschadigen van de gangpaden en overige objecten zullen worden doorbelast aan de huurder.

Artikel 2 - De overeenkomst en huurperiode

De huurovereenkomst wordt standaard afgesloten voor minimaal 1 maand, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Na deze periode wordt de overeenkomst automatisch verlengd met aansluitende perioden van 1 maand tot eventuele opzegging, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 3 - Verplichtingen van de huurder

3.1 De huurder is verplicht om de opslagruimte te gebruiken op een manier waarbij de omgeving, het milieu en eventuele andere gebruikers hier geen hindervan ondervinden.

3.2 De huurder is verplicht om wijzigingen in de op pagina 1 genoemde contact-, adres- en betaalgegevens schriftelijk aan de verhuurder door te geven.

3.3 De overeenkomst is persoonlijk waardoor het verboden is om de overeenkomst aan derden over te dragen zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder. Het is ook niet toegestaan de opslagruimte (gedeeltelijk) onder te verhuren of deze door derden te laten gebruiken.

Artikel 4 - Verplichtingen van de verhuurder

4.1 De verhuurder neemt de nodige maatregelen die in redelijkheid verlangd kunnen worden ter voorkoming van schade aan de opgeslagen goederen. De verhuurder gebruikt de opgeslagen goederen niet en geeft deze niet bij derden in bewaring of in gebruik.

Artikel 5 - Beeindiging van de huurovereenkomst

5.1 Wil je een aflopende overeenkomst niet verlengen? De opzegging dient schriftelijk te gebeuren met inachtneming van de opzegtermijn. Na het succesvol opzeggen ontvangt de huurder een bevestiging per mail. Bij het ontbreken van een opzegging wordt de overeenkomst automatisch verlengd.

5.2 Indien de opgeslagen goederen niet worden opgehaald voor de einddatum van de huurperiode, dan gaat de huurder daarmee een nieuwe huur periode aan.

5.3 De huurder is verplicht om de opslagruimte aan het einde van de huurovereenkomst in de oorspronkelijk staat terug op te leveren, wat inhoudt dat deze geheel ontruimd, vrij van sloten en gebruikssporen dient te zijn.

Artikel 6 - Huurprijs & Betaling

6.1 De huurder is de huur bij vooruitbetaling verschuldigd. De verschuldigde huurprijs (in Euro) zal vooraf gefactureerd worden samen met de eventueel verschuldigde BTW. Bij een eventuele stornering is de huurder in verzuim ten aanzien van de verhuurder.

6.2 De afgesproken huurprijs geldt op de datum van ingang van de huurovereenkomst. De verhuurder is gerechtigd de afgesproken huurprijs periodiek te herzien. Een eventuele verhoging van de huurprijs zal minimaal 1 maand voor aanvang aan de huurder worden doorgegeven. Prijs aanpassingen vanwege overheidsmaatregelen kunnen onmiddellijk worden doorgevoerd en geven geen recht op ontbinding.

6.3 De huurder gaat ermee akkoord dat de toegang tot de opslagruimte geweigerd kan worden op het moment dat de huurder verzuimt om de huurprijs binnen de afgesproken termijn te voldoen. Bij verzuim is de verhuurder ook bevoegd om de huurovereenkomst onmiddellijk te beëindigen.

6.4 Indien er sprake is van een borgsom zal de verhuurderhierover geen rente vergoeden aan de huurder. Na beëindiging van dehuurovereenkomst wordt de borgsom binnen uiterlijk 4 weken terugbetaald.

6.5 Wanneer de huurder verzuimt aan zijn/haar betalingsverplichtingen te voldoen zijn alle incassokosten voor de rekening van de huurder. De door de huurder verrichte betalingen aan de verhuurder worden eerst in mindering gebracht op de verschuldigde kosten en vervolgens pas op de openstaande huursom.

Artikel 7 - Zekerheid en aanvullende zekerheid

7.1 De verhuurder kan de huurder verplichten een aanvullende verzekering af te sluiten. Ook is de verhuurder gerechtigd om aanvullende zekerheid van de huurder te verlangen voor de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen.

7.2 De opgeslagen goederen in de gehuurde opslagruimte dienen als extra zekerheid voor de nakoming van de verplichting van de huurder ten opzichte van de verhuurder. De huurder verpandt alle in de gehuurde ruimte opgeslagen goederen aan de verhuurder en verklaart hierdoor tot de verpanding bevoegd te zijn. Ook verklaart de huurder dat op de verpande goederen geen beperkte rechten rusten.

Artikel 8 - Schade & Aansprakelijkheid

8.1 De huurder dient de gehuurde opslagruimte goed afgesloten te houden. De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade, diefstal ofverlies van de opgeslagen spullen. De huurder vrijwaart de verhuurder vooraanspraken van derden.

8.2 De verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voorschade toegebracht aan de persoon of goederen van de huurder door de gevolgen van zichtbare en onzichtbare gebreken aan de gehuurde ruimte of het complex waar de gehuurde ruimte deel van uitmaakt, van stagnatie in de bereikbaarheid, voorziening van gas, water, elektriciteit, warmte, de gevolgen van weersomstandigheden, brand, in- en uitstroming van gassen of vloeistoffen envan overige stoornis of tekortkomingen, tenzij er sprake is van grove schuld ofernstige nalatigheid van de verhuurder.

8.3 De huurder is verplicht de opgeslagen spullen afdoende te verzekeren tegen onder andere brand, blikseminslag, diefstal, water, vandalisme en meer.

8.4 Bij aansprakelijkheid van de verhuurder, blijft deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een bedrag gelijk aan de totale huurprijs, waarbij de verhuurder niet aansprakelijk gesteld kan worden voor gevolgschade of schade door het toedoen van derden.

8.5 De huurder is volledig aansprakelijk voor herstel van de door hem/haar toedoen aangebrachte schade aan de gehuurde opslagruimte, aan het gebouw waar de opslagruimte deel van is en aan de voorziening in en rond dit gebouw.

8.6 In geval van overmacht is de verhuurder gerechtigd zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst op te schorten. Indien deze periode van overmacht langer dan een maand duurt, dan zijn beide partijen bevoegd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de overeenkomst te ontbinden. Indien de huurder wegens overmacht niet tijdig kan beschikken over zijn spullen, dan is de verhuurder op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig.

8.7 Vorderingsrechten en andere bevoegdheden ten aanzien de verhuurder vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop zich het feit heeft voorgedaan dat de gebruiker deze rechtenen/of bevoegdheden heeft gegeven.

8.8 Mocht de huurder de sleutels van de cilinder verliezen wordt er €50,- in rekening gebracht om de cilinder en dus het slot uit te laten boren.

Artikel 9 - Privacy & Persoonsgegevens

9.1 De verhuurder respecteert de privacy van de huurder en zal depersoonlijke gegevens van de huurder beschermen. De persoonsgegevens van de huurder worden door de verhuurder verwerkt overeenkomstig met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

9.2 De huurder aanvaardt dat zijn/haar persoonsgegevens doorde verhuurder worden opgeslagen en verwerkt voor administratieve doeleinden, informatievoorziening en marketing.

9.3 De verhuurder heeft het recht om de door bewakings- en camerasystemen opgeslagen informatie te gebruiken om te bepalen of de huurder zijn verplichtingen naleeft. Bij overtreding kan de huurovereenkomst direct beëindigd worden.

Artikel 10 - Klachten

Eventuele klachten dienen uiterlijk binnen 14 dagen nadat de klacht zich voordoet met de verhuurder worden gedeeld via het opgegeven e-mailadres. Klachten die ter kennis van de verhuurders worden gebracht na het einde van de huur worden niet in behandeling genomen.

Artikel 11 - Toegang tot de gehuurde opslag

11.1 De verhuurder kan verplicht worden om medewerking te verlenen aan een eventuele doorzoeking door de overheid, douane of justitie. De huurder bevestigd hiervan op de hoogte te zijn en kan de verhuurder niet verplichten tot een vergoeding van eventuele opgelopen schade.

11.2 De verhuurder kan de verhuurde opslagruimte betreden omdeze te inspecteren of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren wanneer de huurder hier voorafgaand van op de hoogte is gesteld.

11.3 Indien de huurovereenkomst is beëindigd en de huurder zijn/haar opgeslagen goederen niet ontruimt, machtigt de huurder de verhuurder om de zaken die zich in de gehuurde ruimte bevinden af te voeren, tevernietigen, op te slaan of te executeren. Wanneer deze goederen nog in bezit van de verhuurder zijn is de huurder gerechtigd deze goederen op te eisen van de verhuurder, onder de voorwaarde dat de huur aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan, inclusief eventuele rente en gemaakte kosten.

Artikel 12 - Toepasselijke recht & geschillen

12.1 De verhuurder behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten vantoepassing te verklaren, wanneer deze wijzigingen geen sterke nadelige gevolgenhebben voor de huurder.

12.2 Indien zich een situatie voordoet die niet in deze Algemene Voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene Voorwaarden.

12.3 Indien één of meerdere artikelen uit deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen in deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing.

12.4 Indien de verhuurder niet constant een strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de artikelen in deze voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat de verhuurder het recht verliest om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen in de voorwaarden te verlangen.

Artikel 13 - Toepasselijke recht & geschillen

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Indien er een geschil voorkomt, wordt altijd eerst geprobeerd dit onderling te beslechten, voordat het wordt voorgelegd aan de bevoegde rechter.